Siden sidst fra Købelev og Vindeby sogn

Onsdagsklubben
Opstart den 4. oktober, kl. 14.00-17.00, gentages hver 14. dag i Vindeby præstegård.
Bente og Jens åbner Vindeby Præstegård hver anden onsdag til hygge. Så kom og spil kort, skak eller tag din hobby med og vær kreativ eller bare dit gode snakketøj, så skaber vi rum for nogle dejlige eftermiddage i vinterhalvåret i Vindeby præstegård. Der bydes på kaffe og te.
Fællesspisning:
1.11, 20.3. Er der fællesspisning fra kl. 17.30- 19.30

Siden sidst fra Utterslev-Herredskirke-Løjtofte sogn

UHL
”Kom maj du søde milde ----” og juni fulgte med. Et par måneder med fuld sol - haver og marker sukkede efter noget regn og solcremen blev flittigt brugt. Det blev en sommer, hvor vi på den ganske ”Moder jord” atter blev gjort bevidste om klimaforandringers kræfter og at vi mennesker i det krydsfelt – er ganske sårbare. Dette på trods – så giver sol, sommer og ikke mindst den ferie, der følger med - en mulighed for at stoppe op og som vi siger ”lade hvilen falde på sig”.
Sommermødet – en hyggelig eftermiddag - hvor Mogens Godballe læste brudstykker af H.C. Andersens eventyr bla Klods Hans hvor moralen er: at på trods af viden kan de to brødre ikke finde ud af at sige noget fornuftigt og bliver vraget i deres frieri til prinsessen. Klods Hans er helt sig selv og ganske upåvirket, hvilket gør, at det er ham, der løber med prinsessen og det halve kongerige!
Kære børn og unge – I er lige som I skal være.

Når du modtager dette kirkeblad – så er præsteboligen ved Utterslev kirke fortid. Som omtalt i forrige blad er menighedsrådet efterfølgende blevet beriget med at bevare noget af soklen til brug for en udvidelse af sognegården – ikke var nogen god idé. Derfor er hele bygningen fjernet og fyldt op med bundgrus til niveau, så der kan bygges på det igen. Provstiudvalget skal først godkende tilbudspriser på udvidelse af sognegården inden det kan påbegyndes.

Udskiftning af tag på Herredskirken har siden 2013, hvor menighedsrådet (MR) første gang anmoder om tilsyn fra provstiet, da der ved syn ses løse tagsten på nordsiden - stort set været et gentagne pkt. på UHL´s MR-møder. Med 4 forskellige provster for bordenden - har det TAG også været på provstiudvalgets dagsorden de sidste 10 år ligesom Stift og Nationalmuseet i mindre grad også har været involveret. I 2018 blev prisen for et nyt tag estimeret til 3,2 mill.
En proces fra 2016-2018 der alene i konsulentbistand har kostet i alt kr. 255.973,89.
MR har haft det til drøftelse på årets menighedsmøder, hvor der er tilkendegivet, at det er helt ude af proportioner at anvende så mange økonomiske ressourcer på en kirke, som stort set ikke anvendes. Mange spørgsmål har under hele processen været drøftet om kirkens anvendelse så som udstillinger og lignende. En middelalderkirke har en fugtighedsprocent på over 90. Derfor kan vi ikke sikre udstillede ting. En idé om evt. flytning til Frilandsmuseum – var det muligt – så hvorfor ikke? Kunne den sælges?
Vores biskop Marianne Gaarden og nuværende provst Finn Dyrhagen er nu gået ganske konstruktivt ind i problematikken, hvilket foranlediger et besøg den 21. august, hvor repræsentanter fra Landsforeningen af menighedsråd, formand for Provsteforeningen, øverste chef for økonomi og folkekirkens bygninger i Kirkeministeriet, arkitekt og leder af projektet differentieret vedligeholdelse, samt kontorchef fra stiftet og vores biskop.
Her redegjorde menighedsrådet, præst Susanne Oxholm og provst Finn Dyrhagen om det svære valg mellem at skulle bruge ressourcer på de levende eller de døde sten. I Lolland Vestre provsti er der pr. 1/1-23 17445 folkekirkemedlemmer svarende til 266 pr. kirkebygning (hvor ofte er vi selv en af de 266 kirkegængere)? I 22 var der 154 fødsler og 391 døde i Lolland Vestre provsti.
Nedrivning blev nævnt og MR ser en montre a la Jellingstenene til bevaring af kirkens klokke med en QR-kode, som beskriver Herredskirken, som den var engang. Området tilpasses til et rekreativt sted for pilgrimme og andre, som måtte søge sjælero.
Tårnrummet i Utterslev Kirke vil kunne bruges til opbevaring af de historiske relikvier.
Et møde som helt sikkert gav stof til eftertanke helt inde i kirkeministeriet.
I juni havde MR besigtigelse af SØEN i præstegårdshaven ved kommunal myndighed. I stedet for en oprensning, blev der foreslået at beskære træerne rund om søen ligesom hegnet bør fjernes, da søen er fredet. Det blev frarådet at oprense søen, fordi man vil rode op i bunden og det vil tage mange år før den vil finde sin balance igen. MR har besluttet at følge rådet med at beskære og få lysnet op til søen samt fjerne hegnet.
Jeg vil slutte mit indlæg med at henlede opmærksomheden på de kommende kirkelige arrangementer, foredrag m.m og ikke mindst et nyt tiltag nemlig ”Ikon skrivning”.
Børnegudstjeneste i Løjtofte den 23. december gør MR til en traditioner og vi skal i gang med at sy kjortler og kongedragter 😊.
OBS når arrangementerne er med tilmelding.
På glædeligt gensyn – må efterårets farver minde os om, hvor SMUK denne årstid også er.
Pva MR ved ”Formand Ulla”
 
Fra Graverne:
At være graver er et alsidigt job – det er også at vejlede menighedsrådet i en bæredygtig omlægning/ændring af kirkegårdsarealerne:
Virkeligheden er at antallet af aktive gravsteder falder.
Det betyder på den ene side, at der bliver færre til at betale i takt med at ”friarealerne” bliver større.
Derfor har vi - i forbindelse med syn på kirkegårdene - forelagt menighedsrådet vores forslag til nye anlæg på vores tre kirkegårde.
Vi tager udgangspunkt i tre måder til at SE og PLANLÆGGE på.
• beholde
• forny
• nyt
Vi kan beholde mest muligt af det eksisterende, både hvad angår træer, planter og struktur!
Det gør vi på dele af alle tre kirkegårde, netop for at bevare deres kirkegårdspræg med kiste- og urnegravsteder.
Vi kan forny en del af de bestående rammer, som planter og/eller strukturen, ved at tilføje nye planter og/eller ændre på strukturen!
Det kan I også se på alle tre kirkegårde. Et eksempel er, at vi fjerner beplantningen – beholder rammen og planter den til med bunddækkende stauder eller stedsegrønt. Derved minimeres vedligeholdelsesbehovet.
Et andet eksempel er, at vi fjerner hækkene mellem de nedlagte gravsteder - lader nogle planter blive og kombinerer med både genbrugs- og nye planter.
Et sidste eksempel er, at vi etablerer og udvider lapidarier (et lapidarium er et område med sten fra nedlagte gravsteder). Vi er meget glade for at menighedsrådet er enige i, at gravsten er et værdifuldt stykke kulturhistorie, som bør bevares.
Ved Herredskirken forsøger vi os med noget nyt, nemlig etablering af lapidariet i græs, der skal have lov til at blomstre.
Vi kan lave nyt og starte forfra ved at fjerne de gamle planter og bryde rammen ned!
På steder er vi i gang med at udlægge arealer med plænegræs særligt hvor der i forvejen er græs. Det betyder at vedligeholdet effektiviseres.
Andre steder vil vi gerne skabe anlæg, der med forholdsvis lidt vedligehold – kan bryde de store flader.
Vores nye anlæg foran kirken i Løjtofte er det seneste eksempel på det. Tidligere graver Karina havde for år tilbage påbegyndt omlægningen – det på trods - betragter vi det som et nyt anlæg. Vi har beholdt birketræet og flyttet de fine sten ind i en cirkel omkring en af de oprindelige sten. Stenene er på plads og du vil se, at de nu er omkranset af isbegonier. Hen over efteråret skal det erstattes med en takshæk og anlægget skal plantes til med buske og stauder.
Alt i alt forsøger vi, sammen med menighedsrådet, at tilpasse os den virkelighed vi står med nu og ud i fremtiden, nemlig at flere aktive gravsteder bortfalder.
Vores mål er dog også at skabe et miljø på vores tre kirkegårde – som forhåbentlig gør at flere får lyst til at besøge os!
Mange hilsner fra Kim og Martin